กยศ. จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

กยศ. จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู้ทางการเงิน แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร คัมภีร์พี่เลี้ยงการเงิน แก่ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ  โดยมี นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และ นางพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ร่วมเปิดการอบรมเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2564 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินอย่างเป็นระบบ สร้างมั่นคงทางการเงินและสุขภาพการเงินที่ดี สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับ นักเรียน นักศึกษา ในการสร้างวินัยทางการเงินและการออมเงินสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนสามารถชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนได้ตามกำหนด ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจะได้รับวุฒิบัตรออนไลน์หลังเสร็จสิ้นการอบรม และต่อยอดความรู้ด้านการเงินเพิ่มเติมได้ที่ UFA191