กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ./กยศ.

Image
Image

เป็นกองทุนเงินหมุนเวียนของรัฐบาลไทยที่ให้นักเรียน นักศึกษาได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนิสิตหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้กู้ยืมเงินเพื่อ เป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบหรือนอกระบบจนถึงระดับปริญญาตรี แบ่งเป็น 2 กลุ่มกองทุน กยศ.กองทุน กรอ.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คู่มือ

แบบฟอร์มคำขอกู้ยืม กรอ. แบบฟอร์มคำขอกู้ยืม กยศ. หนังสือรับรองรายได้ กรอ. หนังสือรับรองรายได้ กยศ. แบบรายงานสถานภาพการศึกษา วิทยาเขต กาญนจนบุรี แบบรายงานสถานภาพการศึกษา วิทยาเขต วัชรพล แบบรายงานสถานภาพการศึกษา วิทยาเขต บุรีรัมย์ แบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม “จิตอาสา” ประจำปี ๒๕๕๙ คู่มือรอบรั้วราชพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙คู่มือ กยศ.1คู่มือ กยศ.2คู่มือ กยศ.3คู่มือ กรอ.1คู่มือ กรอ.2คู่มือ กรอ.3 แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน WTU แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน Sri ayudhya แบบบัญชีเครือญาติ Sri ayudhya หนังสือยินยอมให้ชำระค่าสินไหม Sri ayudhya เอกสารการเคลมประกัน (กรณีเสียชีวิต) แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ใบสมัครโครงการสนับสนุนค่าครองชีพจากการทำงาน แบบลงเวลาโครงการสนับสนุนค่าครองชีพจากการทำงาน

รายชื่อผู้สิทธิกู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กรอ. 2564

รายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ (กรอ.) ผู้กู้รายเก่า ประจำปีศึกษา๒๕๕๙ ครั้งที่ ๕ รายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ (กรอ.) ผู้กู้รายเก่า ประจำปีศึกษา๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔ รายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ (กรอ.) ผู้กู้รายเก่า ประจำปีศึกษา๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ รายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ (กรอ.) ผู้กู้รายเก่า ประจำปีศึกษา๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ รายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ (กรอ.) ผู้กู้รายเก่า ประจำปีศึกษา๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ รายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ (กรอ.) ผู้กู้รายใหม่ ประจำปีศึกษา๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ รายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้กูู้ยืมเงินกองทุนฯ (กรอ.) ผู้กู้รายใหม่ ประจำปีศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑

กยศ.2564

รายชื่อนิสิตที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ (กยศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑

Partner 1
Partner 1